Balıkesir Valiliği
Balıkesir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Balıkesir Valiliği
Balıkesir Valiliği
Karesi Emlak Müdürlüğü Görevleri

İlgili mevzuatlar kapsamında Valiliğimiz(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yetkisinde kalan;

1) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,

2) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,

3) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

4) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin işlemleri yapmak,

5) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları uygulamak, kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri Bakanlık talimatı doğrultusunda uygulamak,

6) Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak,

7) Genel bütçeli kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,

8) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

9) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak,

10) Bakanlıkça yönetim esasları belirlendiği şekliyle Kamu idarelerine ait taşınmazları yönetmek.

11) Görev alanına giren konularda ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

12) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

13) Cumhurbaşkanınca uygulama usul ve esasları belirtilen kapsamda; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak,

14) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.