Balıkesir Valiliği
Balıkesir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Balıkesir Valiliği
Balıkesir Valiliği
Kooperatifler Şube Müdürlüğü

Kooperatifler Şube Müdürlüğünün Görevleri

A-1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU  KAPSAMINDA;

 

  • Yapı Kooperatifleri ve konut politikaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Yapı Kooperatiflerine kuruluş izni vermek,
  • Ana sözleşme madde değişikliği yapmak,
  • Genel Kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmek,
  • Yapı kooperatiflerinin denetlenmesi ve incelenmesini sağlamak.

 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. Maddesinde: Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır diye tanımlanmıştır. 

Kooperatifler, ortaklarının ellerindeki küçük birikimlerin en verimli şekilde değerlendirilmesine olanak hazırlar. Ortaklarının gelir düzeyini yükselterek, daha çağdaş ve düzenli bir yaşam için ortam hazırlayarak toplumsal dengeyi sağlar. Ortaklarını demokratik yönetim biçimi ile birlikte çalışmaya ve yaşamaya teşvik ederek sosyal barışı sağlar. Ortaklarının zaruri ihtiyaçlarını en uygun şekilde ve maliyet fiyatına sağlamalarını temin eder.

 

1969 yılında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu yürürlüğe girmeden önce kooperatifler Türk Ticaret Kanunu’nun bir bölümü olarak incelenmekteydi. Hukuk mevzuatı yönünden bir şirket gibi kabul edilmiş olsa da işlevleri yönünden sosyal bir kuruluştur. 

10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak özel yasasına bağlanmıştır. Ancak bu yasanın 98. maddesinde aksine açıklama olmayan hususlarda Anonim şirketlere ait hükümlerin uygulanacağı ve 99. maddesinde kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılacağı belirtilmektedir. 

13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlar için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiştir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 5983 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Bakanlığımıza devredilen yapı kooperatiflerinin ve birliklerin kuruluş, Anasözleşme de unvan, süre, merkez, sermaye değişiklikleri ile denetim işlemleri 13.12.2010 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün) görevleri arasındadır. Ayrıca söz konusu tarihten itibaren Yapı Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmektedir